כניסה
פרטי התקשרות
כתובת
שעות קבלה
טלפון
דואר אלקטרוני

גילה שילה, פרופ'

ד"ר גילה שילה​תחום עיסוק: כתיבה, סגנון, חקר השיח במסגרות החינוכיות.
מרצה בכירה בחוג ללשון העברית ובלימודי היסוד בלשון העברית.
יו"ר האגודה הישראלית לבלשנות יישומית (איל"ש).
דואר אלקטרוני: gilas@beitberl.ac.il

תחומי הוראה, מחקר ועשייה

​פרופ' גילה שילה, מרצה בכירה, קיבלה את התואר השלישי מאוניברסיטת בר-אילן בלשון עברית. תפקידים קודמים ונוכחיים: ראשת החוג ללשון העברית, ראשת לימודי היסוד בלשון, ראשת כתיבה אקדמית ומיומנויות למידה, ראשת פורום מרכזי הלשון במכללות להוראה במכון מופ"ת. ראשת החטיבה ללימודי תרבות ורוח בפקולטה לחברה ולתרבות, יו"ר האגודה הישראלית לבלשנות יישומית (איל"ש).
תחומי התמחות ומחקר: חקר השיח, הבנת הטקסט ופענוחו, רטוריקה, סגנון, כתיבה נורמטיבית, כתיבה אקדמית, הקשר בין הדיסציפלינה להוראה: נושאי לשון בחינוך, הקשר בין לשון חברה ותרבות.  בנושאים אלה פרסמה מאמרים וספרים הן בתחום המחקר הלשוני והן בתחום הוראת התחום.

פרסומים נבחרים

מאמרים בכתבי עת שפיטים

 1. ​שילה, ג' (1990). שגיאות תחביריות רווחות בהבנתם של תלמידים, חלקת לשון 2, 27-16.
 2. שילה, ג' (1991). חשיבות שאילת שאלות בצורה בהירה ומדויקת, מהלכים, 67 – 79.
 3. שילה, ג' (2000). הופעת הדוגמה בכתיבה העיונית בעברית ימינו, לשון העיתונות בת זמננו.  אבן יהודה: מופ"ת,  162–172.
 4. שילה, ג' (2000). מבנה השיח כבסיס ללכידותו ולהבנתו של הטקסט. חלקת לשון, 29 - 32, 340–359.
 5. שילה, ג' (2002). שאילת שאלות על-פי שלוש רמות ההבנה,  דפים,  34, 154–167.
 6. שילה, ג' (2002). לפיענוח הטקסט הטיעוני בכלים לשוניים, מבניים ורטוריים אחדים, חלקת לשון, 33- 34, 41–57.
 7. שילה, ג' (2003). דרכים להעברת המסר בכותרות העיתון. למ"ד לאיל"ש: קובץ מחקרים במלאת שלושים לאגודה הישראלית לבלשנות שימושית. צבעונים,  324–340.  
 8. שילה, ג' (2003). אופן הצגת הטענה בשיח הכתוב בעברית בת זמננו. מועד–מחקרים במדעי היהדות, יג, 94–107.
 9. דרכים רטוריות מבניות אחרות להצדקת דברי המוען בטקסט הארגומנטטיווי, 97-111  Hebrew Higher Education.
 10. שילה, ג' (2005). שגיאות לוגיות-מבניות בכתיבה. חלקת לשון,  36, 165 – 189.
 11. שילה, ג' (2008). הפירוט בטקסט ההיצגי ובטקסט הטיעוני. חלקת לשון, 40,  99 – 114.
 12. שילה, ג' (2010).  הכתיבה בעברית העיונית: שגיאות לוגיות-מבניות ולשוניות: השוואה בין תלמידי חטיבת ביניים לבין תלמידי חטיבה עליונה ולבין סטודנטים,  מועד - שנתון למדעי  היהדות, כ, 268–298. 
 13. שילה, ג' (2012). כתיבה אקדמית- כיצד?  כתיבה אקדמית בהכשרת מורים, ביטאון מכון מופ"ת, 48, 42 – 44.
 14. שילה, ג' (2011 - 2012). כתיבה אקדמית:  תכנון , ביצוע, רפלקציה ובנייה חדשה של הקורס, חלקת לשון, 43 – 44, 430 – 445.
 15. Abuhav, O. and Shilo, G. (2011). Language Choice, Nationalism and Ideology: The Anthropological Texts Translated to Hebrew as a Case Study. The Annual of Language & Politics and Politics of Identity, (ALPPI) V: 73-90.
 16. שילה, ג' (2012). הבדלים לשוניים בין סוגות בעברית בת זמננו, בלשנות עברית: כתב עת לבלשנות עברית   תיאורית, חישובית ויישומית, 66, 131 – 143.
 17.  Shilo, G.  (2013). A Comparison Between the Syntax of the Sentence and the Syntax of the Paragraph – Several Issues. Hebrew Higher Education. 15 : 125 – 147.
 18. שילה, ג' (2013). הרטוריקה של מבנה הטקסט, עיונים בחינוך: כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך. חיפה: אוניברסיטת חיפה, 283 – 305.
 19. שילה, ג' ואבוהב, א' (2013). רטוריקה במחאה חברתית:"הפנתרים השחורים" (1971)  ו"מחאת האוהלים" (2011).  עיונים בשפה וחברה, 6  (1),  115 – 136.
 20.  Shilo, G. and Shilo, L. (2014), Writing Style of Young Physicians in the Era of the Widespread use of Computers and Internet. International Journal of Medical Education. 28 (5): 82 - 86
 21. שילה, ג' ורגוניס, נ' (2014). חשיפת המבנה הלוגי של טקסט טיעון בשפה הטבעית על ידי הצרנתו בתכנות בלוגיקה. דפים, 57, 55 – 82.
 22. שילה, ג' (2014). דגשים בהוראת השיח, דפים, 57, 23 – 36.
23. Ragonis, N. and Shilo. G. (2014). Drawing Analogies between Logic Programming and Natural Language Argumentation Texts to Scaffold Learners’ Understanding. Journal of Information Technology Education: Research, 13: 73- 89.
24. Shilo, G.  (2015). Formulating Good Open-Ended Questions in Assessment. Educational Research Quarterly, 38: 3- 30
25. Shilo, G. (2016). "I accuse! (The media)" – is it true? Binyamin Netanyahu – A Case Study. The International Journal of Humanities and Social Studies, IV ( III): 152 – 159.
26. Shilo, G. and Shilo, L. (2016). Assessing Difficulties in Comprehension and Linguistic Mistakes in Specialist's Consultation Letters. International Journal of Multidisciplinary Research, 2 (3): 163 -167.
27. Shilo, G. (2016). Is There an Effect of the Discipline on Writing Style of Graduate Students? Journal of Global Research in Education and Social Science. 7(4): 216-224. 
28. Shilo, G. (2016). Repetition – its Appearance and Functions. International Journal of Multidisciplinary Research and Development.3 (4): 16-22.
29. Shilo, G. & Ragonis, N. (2017) A new approach to high-order cognitive skills in linguistics: problem-solving inference in similarity to
computer science. Journal of Further and Higher Education. 1 – 14  
30. שילה, ג' (2017). דו המשמעות לגורמיה – להלכה ולמעשה.  חלקת לשון, 50.
 

31. Shilo, L. and Shilo G. (2018) Analysis of abbreviations used by residents in admission notes and discharge summaries. QJM. 2018 Mar 1;111(3):179-183. (Impact Factor 3.14).
32. Ragonis,N. and Shilo, G. (2018). Analogies Between Logic Programming and Linguistics For Developing Students' Understanding of Argumentation Texts. Journal of Information Technology Education: Research, 17, 549-575. https://doi.org/10.28945/4163

ספרים

​1. עפרון, מ' ושילה, ג' (1986). יסודות ההבעה בכתב, משרד החינוך המכון לתכנון לימודים (76 עמודים).
2. שילה, ג' ואלון, ע' (1987). הבעה בכתב. רכס, אבן יהודה (233 עמודים).
3. שילה, ג' (2003). הבנת הטקסט וכתיבתו, רכס, אבן יהודה (263  עמודים).
*4. אלון, ע' גרילק, ל' ושילה, ג' (2006). הטקסט הכתוב בעברית בת ימינו: מאפיינים מבניים,  תחביריים ולקסיקליים. תל-אביב: תמ"ה, מופ"ת. (266 עמודים).
*5. שילה, ג' (מיועד ל-2017). עיונים בטקסט הבית ספרי: היבטים לשוניים, מבניים וסגנוניים. תל אביב: מופ"ת (בדפוס).
6. Shilo, G. Shilo, L. (2017) between the physician and the patient - Issues in medical writing. Jerusalem, New York: Gefen Publishing House (בדפוס).

פרקים בספרים שפיטים

​​1.  שילה, ג' (2000). הופעת הדוגמה בכתיבה העיונית בעברית ימינו, לשון העיתונות בת  זמננו,  אבן יהודה : מופ"ת,  162- 172.
2.  שילה, ג' (2003). דרכים להעברת המסר בכותרות העיתון. בתוך: שלזינגר, י'' ומוצניק, מ' (עורכים), למ"ד לאיל"ש: קובץ מחקרים במלאת שלושים לאגודה הישראלית לבלשנות שימושית. (עמ' 340-324) צבעונים.  
3. שילה, ג' (2011). מבנה השיח כבסיס ללכידות הטקסט ולהבנתו. בתוך: חרל"פ, ל' ושילה, ג' (עורכות), ילקוט הלשון למכללות לחינוך (עמ' 183 – 202). מכון מופ"ת.
4. Shilo, G. (2015). Concessive and conditional connectives in Hebrew. In Bat-Zeev Shyldkrot, H., Bertin, A., Soutet,O.(eds.), Subordonnants et Subordination à Travers les Langues,( pp.159-188). Paris: Champion.

עריכת ספרים וכתבי עת

​​1. שילה, ג' וטרומר, פ' (2004) (עורכות). דברי המפגש השנתי ה-19 (חוברת 15), החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות.
2. שילה, ג' וטרומר, פ' (2009) (עורכות). דברי המפגשים השנתיים ה-23 – 24 (חוברת 17), החוג הישראלי לבלשנות ע"ש חיים רוזן.
3. חרל"פ, ל' ושילה, ג' (2011) (עורכות). ילקוט הלשון למכללות לחינוך, מבחר מאמרים בעברית החדשה ובהוראת הלשון, תל-אביב: מכון מופ"ת.
4. שילה, ג' ובורשטיין, ר' (2014) (עורכות אורחות). דפים, 57 (גיליון מיוחד לשנת הלשון העברית).​

פרסומים נוספים

1.שילה, ג' (1990). מבנה חיבור 'בעד או נגד', בתוך: פרקי הדרכה למורה, משרד החינוך האגף לתכניות  למודים, עמ' 54 – 64.
2.שילה, ג' (1997). האם יש סוגי טקסטים מובהקים בכתיבה עיונית העברית? מעשה חוקר:  יוזמות מחקרים,  בית ברל. עמ' 72 – 78.
3. שילה, ג' (2002). לקרוא ולהבין: טענות ושיקולים-ההיבט המבני בטקסט הטיעוני מרכז הארצי להוראה בכיתה הטרוגנית (59 עמודים).
4.איזק, י' ושילה, ג' (2003). מחקר מעקב והערכה של תכנית הלימודים בלשון במכללות להכשרת עובדי הוראה, מכון מופ"ת.
5.איזק, י' ושילה, ג' (2003). בחינת תוקף המבחן המסווג בלשון (הרכיב הלשוני של מבחן הסף). תל אביב: מכון מופ"ת.
6.Ragonis, N. and Shilo, G. (2013). What Is It We Are Asking: Interpreting Problem -Solving Questions in Computer Science and Linguistics. In Proceeding of the 44th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE '13). ACM, New York, NY, USA, :189-194. 
 7. שילה, ג' (2012). כתיבה אקדמית- כיצד? כתיבה אקדמית בהכשרת מורים, מכון מופ"ת 48,42 – 44.
 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*