כניסה

תיאור הקורסים

 

לימודי מכינה (בלא נקודות זיכוי):

 

הדרכה ביבליוגרפיתהקורס יעסוק בהדרכה ביבליוגרפית ויקנה לסטודנט בראשית דרכו כלים לכתיבה מדעית נכונה ומדויקת של עבודות אקדמיות, צורת ציטוט מקובלת במחקר ועוד. כמו כן, הקורס יפגיש את הסטודנט עם מקורות מדעיים העוסקים בלשון העברית לרבדיה, וכן עם ספרי עזר ללימודי הלשון העברית לתקופותיה, כגון: מילונים מימי הביניים ומן העת החדשה, מילונים ללשונות שמיות, קונקורדנציה לתנ"ך, למשנה לתלמודים,כתבים במזרח הקדמון, ספרי יובל , כתבי-עת ללשון ולספרות ומאמרים העוסקים בתחומים אלה.

הוראת הדקדוק הפונקציונאליהקורס יבסס את ידיעת הדקדוק הפורמאלי ויקנה לסטודנט את יסודות תורת הניקוד, הן כבסיס להעמקה בהמשך לימודיו בחוג והן לצורכי ההוראה בבית-הספר.

 

 

חטיבה ראשונה: הבנה והבעההבנת הנקרא והבעה בכתב

הקורס יקנה כלים לשיפור הבנת הנקרא ולשיפור ההבעה בכתב באמצעות ניתוח מבנים יסודיים של טקסטים מסוגות שונות החל מן הפסקה ועד המאמר. הקורס יבחן מאפיינים לשוניים של הטקסטים מן ההיבט התחבירי, הצורני, הסמנטי, הסגנוני והמילוני ואך ישווה ביניהם. כמו כן יבואו לידי ביטוי תהליכים בעיבוד המידע, בכתיבתו ובהסקת מסקנות.

 

הבעה בעל-פההקורס יקנה כלים לפיתוח כושרו הטבעי של הסטודנט להידברות עם הסובבים אותו ולשכלולו. הקורס יתמקד בשני תחומים עיקריים: בתחום התוכן – פיתוח כשירות תקשורתית-לשונית אצל הסטודנט, המושתת על יסודות תיאורטיים ועיוניים שונים בתחום הלשון וההבעה, בתחום האישי ובין-אישי – הבנת תהליך התקשורת בעל-פה באמצעות הקנייה של כלים מדעיים להבנת תהליך זה וליישומו הן כאדם פרטי, אינדיבידואלי והן כאדם השייך לחברה עמה בא במגע יום-יומי. בקורס יילמדו סוגות בתקשורת המונים, ואלו הן: שיחה, נאום, הרצאה, דיווח,ריאיון ובמת דיון.

 

פיתוח טקסטתנאי קדם: הבנת הנקרא והבעה בכתב

הקורס יקנה כלים להבנת התהליכים הקשורים בעיבוד המידע של טקסט, בכתיבתו ובהסקת מסקנות. כמו כן הקורס יקנה כלים לשוניים שבאמצעותם ילמד הסטודנט להמיר טקסט מסוגה אחת לסוגה אחרת, ואף ילמד דרכים שונות לפענוח הטקסט ולעיבודו מחדש בהתאם לאוכלוסיית הסטודנטים בכיתה לצורך התמודדות עם טקסטים הנלמדים בתחומי הידע השונים בבית הספר.הקורס מתמקד בחקר הסוגות השונות, בעולמות השיח השונים ובדרכים להוראתם בכיתה.

 

חטיבה שנייה: לשוןניתוח תחבירי

הקורס יעסוק בהכרת חלקי הדיבור, בהכרת המשפט לסוגיו: משפט פשוט (פועלי ושמני); משפט פשוט בעל חלקים כוללים; משפט מורכב ומשפט מחובר, בזיהוי חלקיו התחביריים של המשפט בשפה העברית ובניתוחם ובכללי הפיסוק המתאימים.

תורת ההגה והצורות תנאי קדם: יסודות הדקדוק

הקורס יקנה לסטודנט את היסודות ההיסטוריים-מדעיים של הדקדוק העברי הקלאסי בתחומי הפונולוגיה והמורפולוגיה. הקורס יעסוק בתיאור תורת ההגה ובתיאור תורת הצורות של הלשון העברית. בתחום תורת ההגה נעסוק בעיצורים ובאופן הגייתם, בתנועות, בשוואים, בדגשים, בהברות ובהשפעת ההגיים אלה על אלה. בתחום תורת הצורות נעסוק בבסיסים ובצורנים, בפועל על גזרותיו ובשמות ומשקליהם.

 

 

סוגיות ברכישת שפה שנייה

הקורס יעסוק בסוגיות שונות ברכישת שפה שנייה, כגון: מורפולוגיה, תחביר, שיח ומודעות לשונית בבית הספר. כמו כן הקורס יבחן את יחסי הגומלין ביניהם ואת יכולות הקריאה והכתיבה.

סמנטיקה הקורס יעסוק בלשון כבמערכת מובנית של משמעויות. נעסוק במושגים מרכזיים:

סוגי מילון שונים, רכיבי משמעות, תכוניות, קבוצות מגע ושדות סמנטיים. נדון בממד הדיאכרוני של המשמעות: מעתקים סמנטיים והגורמים להם – מטפורה, מטונימיה, אליפסה ואטימולוגיה עממית. הקורס יתמקד ביחסים הסמנטיים השונים שבין לקסמות וסמנטמות:פוליסמיה, הומונימיה וכן ביחסי המשמעויות: נרדפות, ניגודיות, הפכים היכללות.

תולדות הלשון העבריתהקורס יתאר את הרקע ההיסטורי והגיאוגרפי של הלשונות השמיות ואת תכונותיהן המשותפות. כמו כן, הקורס יסקור את תולדותיה של הלשון העברית על ארבעת רבדיה: לשון מקרא, לשון חז"ל, לשון ימי הביניים והלשון החדשה בעזרת קריאת מבחר טקסטים מכל תקופה.

לשון חז"ל

תנאי קדם: תורת ההגה והצורות

סקירה היסטורית לספרות חז"ל על חטיבותיה השונות; תולדות מחקר לשון חז"ל; עיקרי דקדוקהּ ומאפייניה בהשוואה ללשון המקרא; עיון בקטעים מספרות חז"ל וזיהוי תופעות לשוניות דקדוקיות וסגנוניות האופייניות לרובד לשון זה. כמו כן תידון תרומתה של לשון חז"ל לעברית בת-ימינו.

טקסטים מלשון המקרא

תנאי קדם: תורת ההגה והצורות

הקורס יתמקד בניתוח תופעות לשוניות בטקסט המקראי מהבחינות הבאות: פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר וסמנטיקה. כמו כן הוא יקנה כלים לניתוח תופעות אלה. ניתוח התופעות ייעשה אגב קריאת טקסטים מקראיים.

סוגיות בעברית החדשה (סמינריון)מטרתו של הסמינריון להדריך את הסטודנט בשיטות בדיקה ובשיטות מחקר של סוגיות לשוניות בעברית החדשה בתחומים: פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר וסמנטיקה. במסגרת הקורס יתורגל השימוש בספרות המקצועית ובספרי היעץ של העברית הקלאסית ושל העברית החדשה. כמו כן הסטודנט ילמד מיומנויות שונות כגון: דרכי איסוף הנתונים, מיונם, ניתוחם והערכתם לשם כתיבת עבודה סמינריונית.

סמינריון – סוגיות במורפולוגיה המורפולוגיה היא ענף אחד מבין הענפים המרכיבים את מבנה הלשון. הקורס יתמקד במבחר סוגיות הקשורות במורפולוגיה של העברית. הנושא הזה ניזון משני מקורות: מחקרי הבלשנות הכללית מחד גיסא, ותיאור התופעות בלשון העברית מאידך גיסא. הקורס יקנה לתלמיד שיטות בדיקה ושיטות מחקר של סוגיות לשוניות בעברית החדשה בתחום המורפולוגיה. כמו כן יתורגל השימוש בספרות המקצועית ובספרי היעץ של העברית הקלאסית ושל העברית החדשה. במסגרת הקורס ילמד הסטודנט: דרכי איסוף הנתונים, מיונם, ניתוחם והערכתם לשם כתיבת עבודה סמינריונית.

 

חטיבה שלישית: ספרות

השירה העברית בתקופת הזוהרהקורס יעשיר את הסטודנט ביצירות נבחרות של שירה מתקופת הזוהר של השירה העברית בספרד. ביצירות אלה יושם דגש מיוחד על מבנה השיר, על הקישוטים הלשוניים ועל הסממנים המיוחדים של שירה זו. ההוראה תתמקד בהכרת הז'אנר הלירי של שירת ימה"ב מבחינה רעיונית, ובהיוודעות לפואטיקה של משוררים: הנגיד, רשב"ג רמב"ע וריה"ל. כמו כן יוקדש מקום ללימודי שירי האזור והמקאמות, שהושפעו מהספרות הערבית.

המשל והסיפור העממיהקורס יתמקד במאפייני הספרות העממית, בסוגים שונים של סיפורי עם, משלים, אגדות ומעשיות. הדגש יושם בניתוח משלים וסיפורי עם על מנת להראות את היתרונות בהוראת הספרות העממית מבחינה דידקטית. המטרה העיקרית היא החלת הידע הנלמד על תכנון מערכי שיעור בבית הספר. במהלך הקורס יודגמו טקסטים המתאימים לכיתות ז-ט.

 

הסיפור הקצרהקורס יכשיר את הסטודנט לתאר ולפרש באופן עצמאי טקסטים מקוריים מן הספרות העברית החדשה (בעיקר סיפורים קצרים). כמו כן ירכוש הסטודנט מושגי יסוד בתורת הפרוזה כגון: עלילה, דמויות ודרכי אפיון, מספרים ונקודות תצפית, תפקיד הזמן והמקום ביצירה ועוד.

שירה צעירהמטרת הקורס להקנות לסטודנט את היסודות הפואטיים של השירה הצעירה, אשר ישמשו כל י עזר לסטודנט כדי שיוכל לפרש באופן עצמאי יצירה שירית. לשם השגת מטרה זו יילמדו פרקים בתורת השיר, אשר יתמקדו באספקטים מרכזיים של הטקסט השירי כגון: עולם השיר, מציאות ומשמעות, הלשון הפיגורטיבית, קישוטים ואמצעים אמנותיים.

 

תנועת הכנענים - ספרות ואידיאולוגיה הקורס מתאר את צמיחת התנועה הכנענית, את פעילותה ואת מחולליה. נדון באידיאולוגיה הכנענית, במקורותיה וביחסיה עם הספרות הכנענית ועם המציאות שבה פעלה

 הוראה למידה בסביבה מקוונת ב

 תנאי קדם: הוראה – למידה בסביבות מקוונות א

הקורס עוסק בפיתוח של יחידות הוראה מקוונות המושתתות על מיומנויות המאה עשרים ואחת, תוך שימוש במגוון כלים דיגיטאליים כמו: כלים להצגת תכנים, כלים לארגון ופיתוח תוכן שיתופי, כלים להצגת תכנים וכו'. הדגש בשימוש בכלים יהיה על התאמתם למטרה הפדגוגית תוך התייחסות לערך המוסף בשימוש בהם ליחידת הלימוד.

 

סמינריון – תמורות בסיפורת העברית בשנות החמישים, השישים והשבעים הקורס יכשיר את הסטודנט לקריאה ולהבנה מעמיקה בטקסטים של ביקורת הספרות ותורת הספרות הפואטית. בד בבד יקנה לו הקורס יסודות של תיאוריה ומתודולוגיה שיסייעו לו לפתח גישה ביקורתית עצמאית משלו הן בקריאת הספרות והן בקריאת ביקורת הספרות. כמו כן הסטודנט יתאמן לכתוב עבודה סמינריונית על- פי הכללים הנהוגים באקדמיה.

 

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
 
 
9121*