כניסה

תיאור הקורסים

 

לימודי מכינה )בלא נקודות זיכוי(:

 

הדרכה ביבליוגרפית

הקורס יעסוק בהדרכה ביבליוגרפית ויקנה לסטודנט בראשית דרכו כלים לכתיבה מדעית נכונה ומדויקת של עבודות אקדמיות, צורת ציטוט מקובלת במחקר ועוד. כמו כן, הקורס יפגיש את הסטודנט עם מקורות מדעיים העוסקים בלשון העברית לרבדיה, וכן עם ספרי עזר ללימודי הלשון העברית לתקופותיה, כגון: מילונים מימי הביניים ומן העת החדשה, מילונים ללשונות שמיות, קונקורדנציה לתנ"ך, למשנה לתלמודים,כתבים במזרח הקדמון, ספרי יובל , כתבי עת ללשון ולספרות ומאמרים העוסקים בתחומים -אלה.

 

הוראת דקדוק פונקציונלי

הקורס יחשוף את הסטודנט לתרומת הדקדוק הפונקציונאלי בקריאה תקינה ובהבנה מעמיקה ופשטנית של הלשון על ידי ניתוח סוגיות לשוניות מתוך טקסט מנוקד. הוא בסס את ידיעת הדקדוק הפורמאלי ויקנה לסטודנט את יסודות תורת הניקוד, הן כבסיס להעמקה בהמשך לימודיו והן לצורכי ההוראה בבית הספר.

 

חטיבה ראשונה: הבנה והבעה ואוריינות

 

הבנת הנקרא והבעה בכתב

הקורס יקנה כלים לשיפור הבנת הנקרא ולשיפור ההבעה בכתב באמצעות ניתוח מבנים יסודיים של טקסטים מסוגות שונות החל מן הפסקה ועד המאמר. הקורס יבחן מאפיינים לשוניים של הטקסטים מן ההיבט התחבירי, הצורני, הסמנטי,הסגנוני והמילוני ואך ישווה ביניהם. כמו כן יבואו לידי ביטוי תהליכים בעיבוד המידע, בכתיבתו ובהסקת מסקנות.

 

תחביר בהקשר טקסטואלי

הקורס יבסס את ידיעות הסטודנט בתורת המשפט: המשפט השמני והמשפט הפועלי, הנושא והנשוא, התיאורים למיניהם והמושאים ; שחבור פירוק משפטים מורכבים למחוברים, מהפיכת משפטים מחוברים למורכבים, הפיכת משפט פשוט למחובר ולמורכב.

 

סוגיות ברכישת שפה שנייה

הקורס יעסוק בסוגיות שונות ברכישת שפה שנייה, כגון: מורפולוגיה, תחביר, שיח ומודעות לשונית בבית הספר היסודי. כמו כן הקורס יבחן את יחסי הגומלין ביניהם ואת יכולות הקריאה והכתיבה.

 

 

חטיבה שנייה: לשון

 

הבעה בעל פה -

הקורס יקנה כלים לפיתוח כושרו הטבעי של הסטודנט להידברות עם הסובבים אותו ולשכלולו .הקורס יתמקד בשני תחומים עיקריים: בתחום התוכן פיתוח כשירות תקשורתית לשונית אצל הסטודנט, המושתת על יסודות תיאורטיים ועיוניים שונים בתחום הלשון וההבעה, בתחום האישי ובין אישי הבנת תהליך התקשורת בעל פה באמצעות הקנייה של כלים מדעיים להבנת תהליך זה וליישומו הן כאדם פרטי 97,אינדיבידואלי והן כאדם השייך לחברה עמה בא במגע יום יומי. בקורס יילמדו סוגות בתקשורת המונים, ואלו הן: שיחה, נאום, הרצאה, דיווח,ריאיון ובמת דיון. הקורס ימקד את ההבחנה בין לשון אם לבין לשון זרה ולשון שנייה,.כמו כן הקורס יציג את התהליכים העיקריים החלים על השפה ועל האוריינות הלשונית בגילאי בית הספר. תיאוריות של רכישת שפה יידונו בפרוטרוט ויודגמו תהליכי רכישת השפה הדבורה והכתובה.

 

תורת ההגה והצורות

תנאי קדם: דקדוק פונקציונלי

הקורס יקנה לסטודנט את היסודות ההיסטוריים מדעיים של הדקדוק העברי הקלאסי - בתחומי הפונולוגיה והמורפולוגיה. הקורס יעסוק בתיאור תורת ההגה ובתיאור תורת הצורות של הלשון העברית. בתחום תורת ההגה נעסוק בעיצורים ובאופן הגייתם, בתנועות, בשוואים, בדגשים, בהברות ובהשפעת ההגיים אלה על אלה. בתחום תורת הצורות נעסוק בבסיסים ובצורנים, בפועל על גזרותיו ובשמות ומשקליהם.

 

היבטים מעשיים בלשון

הקורס יעסוק בהגייה נכונה תוך כדי דיון בתחומי ההגה, הצורה והתחביר. בקורס ננתח שיבושי הגייה בתחום הפועל בגזרות השונות וכן ננתח צורות במשקלי השמות. הקורס יקנה מיומנויות וחוקים לקריאה ולדיבור תקינים. ההוראה מתבצעת תוך הדגמה ותרגול בטקסטים עכשוויים.

 

תולדות הלשון העברית

הקורס יתאר את הרקע ההיסטורי והגיאוגרפי של הלשונות השמיות ואת תכונותיהן המשותפות. כמו כן, הקורס יסקור את תולדותיה של הלשון העברית על ארבעת רבדיה: לשון מקרא, לשון חז"ל, לשון ימי הביניים והלשון החדשה בעזרת קריאת מבחר טקסטים מכל תקופה.

 

סמנטיקה

הקורס יעסוק בלשון כבמערכת מובנית של משמעויות. נעסוק במושגים מרכזיים: סוגי מילון שונים, רכיבי משמעות, תכוניות, קבוצות מגע ושדות סמנטיים. נדון בממד הדיאכרוני של המשמעות: מעתקים סמנטיים והגורמים להם מטפורה, מטונימיה, אליפסה ואטימולוגיה עממית. הקורס יתמקד ביחסים הסמנטיים השונים שבין לקסמות וסמנטמות:פוליסמיה, הומונימיה וכן ביחסי המשמעויות: נרדפות, ניגודיות, הפכים היכללות.

 

טקסטים מלשון המקרא

הקורס יתמקד בניתוח תופעות לשוניות בטקסט המקראי מהבחינות: פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר וסמנטיקה, כמו כן הוא יקנה לו כלים לניתוח תופעות אלה. ניתוח התופעות ייעשה אגב קריאת טקסטים מקראיים.

 

סמינריון בעברית החדשה

מטרתו של הסמינריון להדריך את הסטודנט בשיטות בדיקה ובשיטות מחקר של סוגיות לשוניות בעברית החדשה בתחומים: פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר וסמנטיקה. במסגרת הקורס יתורגל השימוש בספרות המקצועית ובספרי היעץ של העברית הקלאסית ושל העברית החדשה. כמו כן הסטודנט ילמד: דרכי איסוף הנתונים, מיונם, ניתוחם והערכתם לשם כתיבת עבודה סמינריונית.

 

 

חטיבה שלישית: ספרות

 

המשל והסיפור העממי

הקורס יתמקד במאפייני הספרות העממית, בסוגים שונים של סיפורי עם, משלים, אגדות ומעשיות. הדגש יושם בניתוח משלים וסיפורי עם על מנת להראות את היתרונות בהוראת הספרות העממית מבחינה דידקטית. המטרה העיקרית היא החלת הידע הנלמד על תכנון מערכי שיעור בבית הספר. במהלך הקורס יודגמו טקסטים המתאימים לכיתות ג-ט.

 

פזמונים ושירת ילדים

בקורס נעסוק בשני ז'אנרים משירי הילדים: שיר לירי ושיר תיאורי. השיר הלירי עוסק במצבים ובאירועים הלקוחים מעולמם של הילדים ומתחומי התעניינותם. השיר התיאורי עוסק בתיאור הטבע, עצמים, מראות ונופים קונקרטיים ומציגים אותם. שיר תיאורי מחנך להתבוננות בטבע ומחנך לערכים הקשורים באהבת הארץ ובאהבת החי. בקורס נעמוד על המאפיינים של שני הז'אנרים ניחשף למגוון רחב וננתח שירים.

 

הסיפור הקצר

הקורס יכשיר את הסטודנט לתאר ולפרש באופן עצמאי טקסטים מקוריים מן הספרות העברית החדשה )בעיקר סיפורים קצרים(. כמו כן ירכוש הסטודנט מושגי יסוד בתורת הפרוזה כגון: עלילה, דמויות ודרכי אפיון, מספרים ונקודות תצפית, תפקיד הזמן והמקום ביצירה וכו'.

 

סיפור קצר לילדים

הסיפור הקצר מסייע להתפתחותו של הילד הן בתחום השפתי והן בתחום הרגשי-ברתי. הסיפור מזמן לילדים אתגר אינטלקטואלי, רגשי ואסתטי. בקורס נלמד כיצד בחור סיפור ההולם את צרכינו. נבחן את מרכיביו ונרכוש כלים כיצד להגביר את כולתו של הלומד לקלוט ולהביע את רגשותיו ולבטא את עולמו הפנימי בשיחה בפעילויות מגוונות.

 

שירה צעירה

מטרת הקורס להקנות לסטודנט את היסודות הפואטיים של השירה הצעירה, אשר שמשו כלי עזר לסטודנט כדי שיוכל לפרש באופן עצמאי יצירה שירית. לשם השגת טרה זו יילמדו פרקים בתורת השיר, אשר יתמקדו באספקטים מרכזיים של הטקסט שירי כגון: עולם השיר, מציאות ומשמעות, הלשון הפיגורטיבית, קישוטים ואמצעים מנותיים.

 

מפגש בין תרבויות: פוסטקולוניאליזם בספרות ילדים

הקורס יציג תהליכים מרכזיים בתרבות האנושית ויידון בדרכי הצגתם ובהופעותיהם בספרות ילדים ונוער בארץ ובעולם. הדיונים יתמקדו באופן שבו בא לידי ביטוי הקולוניאליזם בספרות ילדים ונוער, כתופעה שעיקרה השתלטות פוליטית, חברתית ,כ 92לכלית ותרבותית של מדינה על שטח זר, באמצעות אזרחיה המשתקעים באותו שטח. במהלך הקורס יידונו תהליכים והסתעפויות של קולוניאליזציה ולעומתם תהליכים עכשוויים של פוסט קולוניאליזם, גורמיהם ואופני ייצוגם בטקסטים לילדים ולנוער - בארצות ובתרבויות שונות )ישראלית, פלסטינית, בריטית, אמריקנית, אוסטרלית, הודית וטייוואנית(. בטקסט לילדים ולנוער ייבחן בין השאר המעבר מהשתקפותו של נרטיב דומיננטי אחד, בדרך כלל אירופי, להשתקפותם של ערכים רב תרבותיים ואוניברסליים - ולהתקיימותם של נרטיבים שונים זה בצד זה בספרות הילדים והנוער.

 

סיפורים מקראיים לילדים

הקורס יבחן את הסיפור המקראי כיצירה אמנותית ספרותית הולמת את עולם הילד. הדיון בכיתה יתמקד בניתוח הסיפורים המקראיים ובהבנת תוכנם ומגמתם בעזרת כלים ועקרונות המקובלים בחקר הספרות. הסיפור הבודד והשוואתו לסיפור בקוראן. הסיפורים הלגנדריים והיסודות העממיים. הסיפורים ההיסטוריים, מבניהם ומגמתם הדתית, כפי שהם עולים מתוך המקרא.

 

קורס בחירה בספרות

הקורס יעסוק בתולדות התפתחות הסיפורת העברית בתקופה המודרנית. יילמדו לעומק ז'אנרים סיפוריים, היבטים פואטיים, מגמות בספרות הישראלית, סגנון ולשון ואופן השפעתם על עיצוב החומרים המתמטיים. התלמיד יישם הדברים שלמד בעבודות שייכתבו בהדרכה צמודה של המורה.

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*