כניסה
המכללה האקדמית בית ברל > מחקר > המרכז למחקר חינוכי-חברתי > דוחות מחקר > דוחות מחקר 2004 > מעקב אחר בוגרי המוקד לחינוך תלמידים לקויי שמיעה בשנים 1990- 2001

מעקב אחר בוגרי המוקד לחינוך תלמידים לקויי שמיעה בשנים 1990- 2001

שם מלא: מעקב אחר בוגרי המוקד לחינוך תלמידים לקויי שמיעה בשנים 1990-2001: השתלבות בעבודה, הערכת תכנית ההכשרה ותפיסת מקצוע ההוראה.

אביבה פלאוט

רישום ביבליוגרפי

פלאוט, א. (2004). מעקב אחר בוגרי המוקד לחינוך תלמידים לקויי שמיעה בשנים 1990-2001: השתלבות בעבודה, הערכת תכנית ההכשרה ותפיסת מקצוע ההוראה. המכללה האקדמית בית ברל, היחידה למחקר ולהערכה.

תקציר

דו"ח מחקר זה כולל ממצאי מעקב שנעשה אחר בוגרים שלמדו במוקד לחינוך לקויי שמיעה (לק"ש) במסלול לחינוך מיוחד במכללה האקדמית בית ברל. בארץ לא נערך עד כה מעקב אחר בוגרי תכניות ההכשרה לחינוך לק"ש והמחקר הנוכחי הוא ראשון בסוגו. לסקר המעקב היו שתי מטרות עיקריות:
א. בדיקת היבטים שונים של ההשתלבות בעבודה של הבוגרים.
ב. קבלת משוב מן הבוגרים על תוכנית ההכשרה.
ממצאי המחקר עשויים לספק מידע למערכת החינוך על אופן ההשתלבות של בוגרי תוכנית ההכשרה לחינוך לק"ש בעבודה עם אוכלוסיית תלמידים לקויי שמיעה . ממצאי המחקר עשויים גם לסייע למכללת בית ברל להעריך את יעילות תוכנית ההכשרה, להפיק לקחים מן המשוב של הבוגרים ולשמש בסיס לתכנון בעתיד.

המחקר מתרכז בנושאים הבאים:
1. אפיונים של בוגרי המוקד לחינוך לק"ש: נתונים אישיים, משתנים הקשורים למקום העבודה ולמאפייני העיסוק.
2. השתלבות בעבודה: עיסוקם של הבוגרים, סיבות לעזיבת העבודה בחינוך לקויי שמיעה או אי כניסה אליה. הערכת אספקטים שונים הקשורים לעבודה: הידע והמיומנות שרכשו במכללה, הצלחה בתפקוד המקצועי ויישום הנלמד בעבודת ההוראה והחינוך.
3. הערכת תוכנית ההכשרה: מידת שביעות הרצון מהלימודים העיוניים ומהעבודה המעשית והערכת תרומת הלימודים לעבודה.


אוכלוסיית המחקר כללה את כל 142 הבוגרים שסיימו את לימודיהם במוקד לחינוך לק"ש בשנים 2001-1990 .שיעור ההיענות של הבוגרים היה גבוה. 97 בוגרים השיבו על השאלונים שנשלחו אליהם בדואר והם מהווים מעל ל- 68% מאוכלוסיית הבוגרים.
לצורך המחקר נבנה ע"י החוקרת שאלון ספציפי לבוגרי המוקד לחינוך לק"ש. השאלון כלל ארבע שאלות סגורות ושלוש שאלות פתוחות בנושאי המחקר.

מחקר זה נערך בצד מחקר מעקב רחב שנערך ע"י ארנון, פלאוט ושרוני (2004) ושרוני, ארנון ופלאוט ( 2004 ) אחר כל הבוגרים שסיימו את לימודיהם בשנים במכללה האקדמית בית ברל 2001-1990 . בוגרי המוקד לחינוך לק"ש קבלו גם את השאלון הכללי שנבנה לצורך מחקר זה ונשלח לכל הבוגרים. השאלון הכללי כלל נושאים נוספים לנושאי המחקר הספציפי, כגון: הערכת היבטים שונים בתוכנית ההכשרה הניתנת לכל הבוגרים ותמונת עולם מקצועית של הבוגרים כגון: עמדות הבוגרים כלפי מקצוע ההוראה ותפיסתם את תפקיד המורה.

המידע שהתקבל מן השאלונים נותח בשיטות כמותיות ואיכותיות והוא מהווה בסיס להסקת מסקנות לגבי הנושאים שהוצגו במחקר. מממצאי המחקר עולה ש 90% מבוגרי המוקד לחינוך לק"ש עובדים בהוראה ובחינוך, אך רק 41% מהם עובדים בחינוך לק"ש. כפי שציינו הבוגרים הסיבה העיקרית לכך היא שלא נמצאה עבורם עבודה בתחום התמחותם. רוב הבוגרים אשר עובדים בחינוך לק"ש נמצאים בבתי ספר רגילים בהם משולבים תלמידים לק"ש באופן אינדיבידואלי בכיתות רגילות.

ממצאים

ממצאי המחקר עולה תמונה חיובית בדרך כלל בנושאים של הערכת רמת התפקוד המקצועי, שביעות רצון מהעבודה והערכה כללית של תוכנית ההכשרה.
הערכות הבוגרים היו על פי רוב גבוהות באשר לידע והמיומנות שרכשו במשך לימודיהם במוקד חינוך לק"ש, התפקוד המקצועי שלהם ומידת היישום של הנלמד בעבודה. עם זאת נמצא שהערכת הידע והמיומנות היתה גבוהה באופן משמעותי מהערכת הרמה המקצועית ומידת יישום הנלמד. ממצא זה מעיד על פער בין רמת הלימודים, שהוערכה כגבוהה לבין היישום של הנלמד בעבודה.
בדיקת נושאים ספציפיים הקשורים להוראת תלמידים לק"ש, העלתה שהערכת הרמה המקצועית ומידת היישום של הנלמד קשורה למסגרת החינוכית בה עובדים הבוגרים.

נושאים ספציפיים נוספים שלגביהם נמצאו פערים בין הערכת ההקניה והיישום היו הטיפול במכשיר השמיעה של התלמיד ועריכת אימוני שמיעה. על אף החשיבות של נושאים אלה כיום לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות בהשתלות שבלול, לא מיישמים אותם הבוגרים אשר עובדים בחינוך לק"ש במידה מספקת ואינם מעריכים את רמתם המקצועית כגבוהה בתחום זה.
הערכות הבוגרים אשר עובדים בחינוך לק"ש היו גבוהות מאלה שעובדים בהוראה ובחינוך, אך לא עם תלמידים לק"ש. כמו כן נמצא שהערכות הבוגרים אשר למדו בתכנית של שנה ג' היו גבוהות מאלו שלמדו בתכנית של שנה ד'.

שביעות הרצון הכללית של הבוגרים מן הלימודים במכללה הייתה גבוהה. הקורסים בהתמחות וההכשרה המעשית קבלו הערכה גבוהה במיוחד . כמו כן ניתנה הערכה גבוהה לאקלים ולאווירה במכללת בית ברל.
בבדיקה של הלימודים הספציפיים במוקד לחינוך לק"ש נמצאו הבדלים בין שביעות הרצון משיעורים שונים ובין תרומתם לעבודת הבוגרים כיום. הבדלים אלה נמצאו בעיקר אצל אלה מבין הבוגרים שאינם עובדים בחינוך לק"ש. הבוגרים אשר עובדים בחינוך לק"ש במסגרת השילוב האינדיבידואלי העריכו פחות את התרומה של לימוד שפת הסימנים ושל המסגרת החינוכית בה התנסו בתקופת העבודה המעשית, מאשר בוגרים אשר עובדים בכיתות שילוב ובבתי ספר לחרשים.

בבדיקת עמדות בוגרי המוקד לחינוך לק"ש כלפי מקצוע ההוראה נמצא שכמעט כל הבוגרים סבורים שמקצוע ההוראה הוא מקצוע קשה. הם מעוניינים להעלות את הסטאטוס המקצועי של המורה באמצעות הנהגת סטאז' ומבחני רישוי להוראה. תמורת זאת הם מוכנים להגדיל את היקף משרתם ולקבל שכר בהתאם.

שיעור בוגרי המוקד לחינוך לק"ש אשר סבורים שיש לשלב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל, עלה על זה של יתר בוגרי המסלול לחינוך מיוחד ושל בוגרי המכללה שלמדו במסלולים אחרים.
הדימויים השכיחים שניתנו ע"י הבוגרים לדמות המורה היו מעולם הטבע. במשמעות שניתנה לדימויים תפס התלמיד כפרט מקום חשוב במודעות המורה והקטגוריות של נתינה, טיפול ודאגה היו השכיחות ביותר. דימויים שניתנו למורה בשנתו הראשונה ביטאו תחושה של חולשה, חוסר אונים ובדידות מצד אחד ומוטיבציה, לימוד עצמי ורצון להשקעה בעבודה מצד שני. 
  
במימד החיוביות-שליליות נמצאו דימויים חיוביים יותר לגבי מורה ותיק מאשר למורה מתחיל. מתיאור החוויות של בוגרי המוקד לחינוך לק"ש מלימודיהם , מצטיירת תמונה חיובית. בתיאורים אלה ניתנה הערכה חיובית ללימודים, לצוות המורים והודגשה החוויה הרגשית והכרת עולם החירשים ותרבותו. הביקורת על התחום הלימודי התייחסה למשך הזמן הקצר של הלימודים במוקד.
הדיון כולל הסברים לממצאי המחקר והמלצות לשיפור תוכנית ההכשרה ולמעקב אחר הבוגרים בתהליך השתלבותם בעבודה. 

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
9121*
 
9121*