תנאי שימוש

תנאי השימוש במשאבי המחשוב של המכללה האקדמית בית ברל

כללי

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של המכללה האקדמית בית ברל (להלן:"האתר").

מערכות המידע של המכללה האקדמית בית ברל (להלן: "המכללה") מציעות את המידע המצוי באתר זה ברשת האינטרנט וכן את האפשרות לבצע פעולות שונות באמצעות האתר (להלן:"השירות"), בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

מטרתו של מסמך זה להגדיר את מדיניות המכללה בכל הנוגע לשימוש במשאבי המחשוב של המכללה באמצעות האתר והפורטל, כולל בין השאר רשתות מקומיות, רשת האינטרנט, שירות דואר אלקטרוני, שרתי ftp, מערכת הפורומים, ומערכת הקורסים המתוקשבים (Moodle), רשתות חברתיות, אינסטגרם, facebook, Youtube, wikipedia, office 365, וכדומה (להלן: "משאבי המחשוב"), על מנת להבטיח שימוש נאות וחוקי במשאבים אלה. מדיניות זו מתייחסת לסגל המנהלי והאקדמי של המכללה, לעובדיה, לסטודנטים הלומדים במכללה ו/או כל גורם אחר שיש לו גישה לשירות באמצעות האתר (להלן:"המשתמש").

המכללה מעניקה את השירות על מנת לקדם את יעדי המכללה, לסייע לסטודנטים הלומדים בה, ולתמוך בהוראה, שירותי קהילה ותהליכים מנהליים – בהתאמה עם אופייה הייחודי של המכללה.

כל שימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ולפיכך יש לקרוא אותם בקפידה. בחלק מדפי המידע באתר יימצאו תנאי שימוש נוספים או הסכמים מקוונים, המתייחסים במפורט לאותו דף או לקבוצת דפים. השימוש בדפים אלה כפוף הן לתנאי השימוש הכלליים המפורטים במסמך זה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.

תנאי השימוש באתר זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, אף לנשים.

תכנים

המכללה ומשתמשי האתר, לרבות מרצים, עובדים וסטודנטים מעלים למשאבי המחשוב השונים מידע מגוון, לרבות תכני לימוד, סילבוסים, עבודות, מערכי שיעור, הודעות, תמונות, סרטונים משיעורים, צילומי סטילס ווידיאו מאירועי המכללה, תערוכות, ימי עיון, סיורים, טיולים וכדומה (להלן: "תכני המידע").
כל תכני המידע המועלים למשאבי המחשוב מהווים נחלת הכלל והמכללה רשאית לעשות בהם שימוש, בהתאם לשיקול דעתה.
חל איסור להעלות תכני מידע למשאבי המחשוב לצורך עשיית רווח או פרסום. המכללה תעשה כל שביכולתה למנוע פגיעה בפרטיות אדם, פגיעה בזכויות יוצרים או כל פגיעה אחרת. במידה וקיים חשש לפגיעה ניתן לפנות לדוא"ל webmaster@beitberl.ac.il להסרת התוכן הפוגעני.

המכללה תהא רשאית להסיר ממשאבי המחשוב, בהתאם לשיקול דעתה, את תכני המחשוב, כולם או חלקם, בכל מקרה בו יתעורר חשד כי התכנים מהווים פגיעה בפרטיותו של אדם, בזכויות יוצרים או כל פגיעה אחרת.

קודי משתמש וסיסמאות

אפשרות קבלת השירות וביצוע פעולות שונות באתר מחייבים, במקרים מסוימים, שימוש בקוד משתמש וסיסמה, אשר יוענקו למשתמש בתיאום עם המכללה, בהתאם לצרכים השונים. כל ניסיון לפצח את סיסמתו של הזולת אסורים בהחלט. המשתמשים רשאים לגשת אך ורק למחשבים או רשתות מחשבים במכללה אשר אליהם קיבלו הרשאה. אין לנצל משאבי מחשוב במכללה ואין לגשת או לנסות לגשת למחשבים מחוץ או בתוך המכללה, אשר לגביהם אין למשתמש הרשאות גישה.

קוד משתמש מוענק לפרט ועליו מוטלת האחריות בכל הנוגע לשימוש בו ולמניעת השימוש בו בידי צדדים שלישיים בלתי מורשים. שימוש בקוד משתמש שאינו הקוד האישי, או שימוש בקוד משתמש במשותף עם אחרים נחשבים להפרת הוראות השימוש במשאבי המחשוב של המכללה.

המכללה זכאית לבטל את הרשאת השימוש במשאבי המחשוב, במידה וזכות זו מנוצלת לרעה.

מאחר ולא ניתן, ואף לא רצוי, להשגיח ישירות על כל קוד משתמש, או לחזות מראש כל הפרה או ניצול לרעה, על המשתמש מוטלת החובה לשקול את מעשיו ביחס למטרה המוצהרת במסמך המדיניות הזה.

התנהגות נאותה ברשת

על המשתמשים באתר לנהוג לפי כללי ההתנהגות המקובלים באינטרנט, המוכרים כ- "Netiquette" מידע זה מופיע ב: The Netiquette HomePage.

עבירות פליליות ואזרחיות ואיסורים נוספים

אסור למשתמשים לנצל את השימוש באתר לשם ביצוע פעולות המנוגדות לחוק, ובכלל זה אסורה כל פעולה הנוגדת את הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, חוק זכויות יוצרים, תשס"ח – 2007 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

אסור לנצל את השימוש באתר לשם תמיכה ו/או הפצה של פעילות כלשהי הקשורה לסמים, הימורים, פורנוגרפיה, זנות, פורנוגרפית קטינים, גניבה, הפצת וירוס-מחשב, פיצוח תוכניות (רשתות) מחשבים פרטיות, הפרת הרשאות לגבי תוכנות, מסחר לא חוקי בכרטיסי אשראי, פשעים, או הפרות חוק אחרות כלשהן.

העבירות כוללות בין היתר: חדירה לרשות הפרט, השחתה ומעשי קונדס אשר מגבילים, מסכנים או הורסים את משאבי המכללה, ו/או שימוש ברשת על מנת לקבל/להפיץ הודעה אשר אינה עולה בקנה אחד עם מדיניות המכללה, כפי שהיא מוגדרת במסמך זה.

חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לשם קיום פעילות פוליטית מכל סוג שהוא, הפצת תעמולה מפלגתית או לשם תמיכה ו/או קידום של מועמדים פוליטיים שונים.

כתיבה והפצה של חומר הסתה

המשתמשים במשאבי המחשוב של המכללה מחויבים לשמור על החוקים המתייחסים להוצאה דיבה. כתיבה, הצגה או העברה של חומר הסתה, מאיים, גזעני, או שיש בו שימוש בשפה מגונה או מאיימת, אסורים בתכלית האיסור. המשתמשים מוזהרים במיוחד כנגד משלוח הודעות הסתה, בין אם זהו חומר פוליטי או אחר. משתמש הנמצא בספק לגבי חומר מסוים (אם יש בו משום הסתה), חייב לפנות בעניין זה אל יחידת האינטרנט בדוא"ל webmaster@beitberl.ac.il (להלן: "יחידת האינטרנט").

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל-פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי המכללה, כולל אלה המתפרסמים באתר זה, שייכות למכללה ו/או לתלמידיה, מרציה ועובדיה. כמו כן, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו וכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, מדגמים, סימני מסחר, הסודות המסחריים וסידור המידע שבו – הנם בעלות המכללה, או של צדדים שלישיים שהמכללה קיבלה מהם רשיון שימוש כדין, למעט במקרה של דף מידע או אתר חיצוני המקושרים אל אתר המכללה באמצעות קישור, אשר אינם נושאים את לוגו המכללה.

זכויות יוצרים אלה חולשות, בין היתר, על כל קובץ, טקסט, תמונה, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה הנכללים באתר (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע במפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לשימושו האישי בלבד, לפי הכללים הקבועים בדין. "שימוש הוגן" כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, עיבוד, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מהנ"ל ללא הסכמה מראש ובכתב של המכללה.

באתר נמצאים תכנים מגוונים המתפרסמים על-פי הסכם או הבנה בין המכללה לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי, שהרשה כאמור למכללה להשתמש באותם תכנים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, מבעל הזכויות בתכנים אלה.

חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות שימוש במידע (נתונים, פרסומים, מובאות ממקורות אחרים, תמונות וכדומה) תוך הפרת זכויות קניין רוחני של צד ג', המחזיק בזכויות באותו מידע. על המשתמש לוודא, מראש, כי הוא רשאי לעשות שימוש במידע במסגרת השימוש באתר, לרבות יצירת דף מידע.

שימוש נרחב מהרגיל

המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר, כל עוד שימוש כזה אינו מפר או מפריע לניהול התקין והשוטף של צרכי המכללה. הפצה לכלל המכללה או משלוח מסיבי של דואר אלקטרוני אינו מורשה ללא קבלת רשות מוקדמת של המכללה.

דואר זבל אלקטרוני

המונח דואר זבל אלקטרוני "Spamming" מתייחס למשלוח דואר לא רצוי או לא מבוקש למשתמש יחיד או רבים. הדואר יכול להיות בכל נושא שהוא, כל זמן שהנמען לא ביקש אותו, או לא השאיר את כתובת ה- Email שלו למשלוח, דואר כזה נכלל במונח Spamming. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 30א בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, תנאי השימוש של אתר זה אוסרים על Spamming.

פעילות מסחרית

השימוש באתר ו/או במשאבי המחשוב של המכללה למטרות רווח, כולל פרסום מסחרי – אסור בהחלט.

שימוש בשם ו/או לוגו של המכללה

אין להשתמש בשם ו/או בלוגו של המכללה לצורכי פרסומת, או לכלול את המכללה כמשתמשת של מוצר או שירות כלשהו, או כמקור למידע מחקרי אשר עליו מתבססת תוכנית מסחרית או פרסום.

פרטיות

השימוש באתר ו/או במשאבי המחשוב כפוף למדיניות הפרטיות של המכללה, המפורטת בקישור הבא (להלן: "מדיניות הפרטיות").
עצם השימוש באתר ייחשב כהסכמה מלאה מצדך למדיניות הפרטיות של המכללה והתחייבות לפעול בהתאם לתנאיה.

משתמשים אשר מנהלים או מחזיקים או מורשים לגשת למאגרי מידע המכילים פרטים אישיים הנוגעים לצנעת הפרט (נתונים אישיים בצירוף שמות ו/או מספרי זהות), אינם רשאים להעביר מידע זה (בחלקו או בשלמות) לכל גורם אחר, אלא כמוגדר בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981.

מידע אישי שנמסר למכללה באמצעות אתר זה יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981.

משתמש הנמצא בספק לגבי חומר מסוים, אם ניתן לעשות בו שימוש אם לאו, חייב לפנות בעניין זה אל מינהלת האתר.

חלק מהמידע שימסור המשתמש לפרסום באתר המכללה יהיה חשוף לכל משתמשי רשת האינטרנט והמבקרים באתר. המכללה ממליצה למשתמש לנהוג בתבונה ובזהירות בכל הנוגע למסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון).

בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית ומכאן שהמידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. המכללה רשאית לשמור את המידע הנ"ל ולהשתמש בו לצרכיה על-פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. המכללה תהא רשאית להשתמש במידע שייאגר כאמור אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקת וניתוח סטטיסטי. המכללה תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

אבטחת מידע

המכללה מיישמת מנגנוני אבטחה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של המכללה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל שעונשה מאסר כקבוע בחוק. עם זאת, ככל מאגר מידע ממוחשב, המכללה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר.

בעצם השימוש במשאבי המחשוב הנך מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי המכללה, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגינות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאלה כאמור לעיל.

קישורים

כללי

ניתן למצוא באתר קישורים (links) לדפי מידע אחרים, חלקם נוצרו תוך שימוש במשאבי המחשוב של המכללה (הנושאים את לוגו המכללה) ומהווים חלק בלתי נפרד מהאתר, וחלקם דפים חיצוניים שאינם קשורים כלל למכללה (להלן: "דף יעד חיצוני").

שימוש בקישורים לדף יעד חיצוני

ההנחיות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים לדפי יעד חיצוניים:
* הקישורים נועדו לנוחות המשתמש בלבד.
* אם לא צוין אחרת בדף היעד החיצוני, אין בין המכללה לבין יוצר אותו דף יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למכללה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא בדפים אלה.
* אין המכללה אחראית בשום צורה לתוכן החומר הנמצא בדף היעד החיצוני.
* אין לפרש קישורים לדפי יעד חיצוניים כמתן גושפנקא, אישור, המלצה או העדפה על ידי המכללה לאותם דפים מקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי הדפים או למידע המוצג בהם. הימצאותו של קישור לדף יעד חיצוני מסוים אינה מלמדת כי תוכן דף היעד החיצוני המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמכללה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
* בעת הכללת כל קישור באתר זה, נמצא שהמידע בדף היעד החיצוני הינו מתאים למטרות לשמן נועד האתר וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן חלו שינויים בדף היעד החיצוני המקושר. אם המשתמש סבור שאין דף היעד החיצוני המקושר מתאים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למינהלת האתר או להסירו בעצמו במידה והוא בעל הרשאה לעשות כן. המכללה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לדף היעד החיצוני הנכון או לאתר פעיל כלשהו. המכללה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

יצירת קישור (Link) מאתר המכללה

קישורים פנימיים – יוצר תוכן בעל הרשאה מתאימה רשאי ליצור קישורים (Links) בין דף מידע הנכלל באתר המכללה לבין דפי מידע אחרים הנכללים באתר המכללה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

קישורים חיצוניים – יוצר תוכן בעל הרשאה מתאימה רשאי ליצור קישורים בין אתר המכללה לבין דפי יעד חיצונים (כהגדרתם לעיל) אשר אינם מהווים חלק מאתר המכללה.

יוצר הקישור חייב לוודא כי דף המידע המקושר ייפתח בחלון נפרד.

תכני דף היעד החיצוני חייבים לעמוד ב[תנאי השימוש הכלליים באתר המכללה].

חל איסור מוחלט לעשות שימוש ביצירת קישור לדף היעד החיצוני למטרות רווח, כולל פרסום מסחרי.

המכללה אינה נושאת באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש בקישור לדף היעד החיצוני.

יוצר הקישור ישפה ויפצה את המכללה, עובדיה ומנהליה או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת ההוראות הנוגעות ליצירת קישור לדף היעד החיצוני, לרבות בכל מקרה של תביעה ו/או דרישה מצד משתמש באתר המכללה בנוגע לנזקים שנגרמו לו, אם נגרמו לו, עקב השימוש שעשה בקישור שהופיע באתר המכללה.

אחריות

השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ("As Is") ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל משתמש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכללה בגין תכונות של השירות, יכולתו, מגבלותיו, התאמתו לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר. השימוש באתר נעשה, איפוא, על אחריותך הבלעדית והמלאה.

המכללה עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע המצוי באתר זה הוא מדויק ונכון, אולם היא אינה נושאת באחריות לטעויות ו/או לשגיאות ו/או להשמטות במידע המוצג באמצעות השירות.

המכללה אינה נושאת באחריות לכל שינוי שנעשה בחומר המוצג באמצעות השירות על-ידי המשתמש או על-ידי כל צד ג'.
המשתמש נושא לבדו באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

המכללה אינה נושאת באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו בתוצאה מהשימוש בשירות.

המכללה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, כספי או אחר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים בדפי המידע אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קשור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על-ידי צדדים שלישיים.

המשתמש ישפה את המכללה, עובדיה ומנהליה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

המכללה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. המכללה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם.
לעניין סעיף זה, "המכללה" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

שינוי ותקלות באתר והפסקת השירות

המכללה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא כל הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המכללה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכת תקשורת, אצל המכללה או אצל מי מספקיה.

המכללה תהא רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, הכולל את מראהו, היקפו, תוכנו וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בו – והכל, בלא כל צורך לתת על כך הודעה מראש. שינויים אלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופיה הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכד'. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכללה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

המכללה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירות באמצעות אתר זה, כולו או מקצתו. המכללה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירות המתוכננת לפחות 14 יום מראש. עם הפסקת השירות תחזיק המכללה את החומר הכלול באתר למשך 30 ימים נוספים, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

בכל מקרה של תקלה באתר, יש להודיע מייד ל-Webmaster באמצעות הדואר האלקטרוני webmaster@beitberl.ac.il ולפעול בהתאם להנחיותיו.

פיקוח, בקרה וענישה

יחידת האינטרנט רשאית לעקוב ולפקח על אופן השימוש של המשתמשים השונים במשאבי המחשוב של המכללה, והיא תהיה רשאית להשהות או לבטל, באופן מיידי ובהתאם לשיקול דעתה, הרשאה שהוענקה למשתמש בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, כולם או חלקם.
יחידת האינטרנט תהיה רשאית להכניס שינויים בתכני דפי המידע המופיעים באתר זה ולבצע את כל הפעולות הדרושות להבטחת פעילותו התקינה והחוקית של האתר בהתאם לתנאי שימוש אלה.

כל הפרה של תנאי השימוש המפורטים להלן, כולם או חלקם, תטופל כעבירת משמעת כמקובל במכללה, על-ידי הגורמים המוסמכים.

כל משתמש הנתקל בביצוע עבירה בשימוש במשאבי המחשוב של המכללה ו/או בהפרה מכל סוג של תנאי השימוש באתר, מתבקש לדווח על כך באופן מיידי למינהלת האתר.

פניות

בכל שאלה אודות השירותים הניתנים באמצעות האתר ובשאלות נוספות הנוגעות למערכת המידע של המכללה ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת:
webmaster@beitberl.ac.il

דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל בלבד.

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.