מדיניות פרטיות

ברוך הבא לאתר האינטרנט של המכללה האקדמית בית ברל (ע"ר) (להלן: "המכללה" או "אנחנו") שכתובתו https://www.beitberl.ac.il/ (להלן: "האתר"). האתר כולל בתוכו מידע בתחומים שונים ומגוונים, כגון: מידע כללי אודות המכללה, שירותיה והסגל, מידע ושירותים למתעניינים וסטודנטים ובוגרים, חדשות, אירועים, כתבות, סרטוני וידאו וכיו"ב (להלן: "השירותים") למשתמשי האתר, בין היתר, מועמדים/מתעניינים, סטודנטים ומרצים (להלן: "המשתמשים" ו/או "אתה").

אנחנו מכבדים את פרטיותם של המשתמשים ורואים חשיבות רבה במסמך זה אשר מפרט, בין היתר, את האופן בו המכללה אוספת מידע ומשתמשת בו. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו תהא המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, המופיעים בקישור הבא: תנאי שימוש (להלן: "תנאי השימוש"), אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.

גישתך לאתר כפופה למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש אשר מהווים יחד מסמך משפטי מחייב בין המשתמש לבין למכללה. השימוש באתר זה ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות.

המכללה תהיה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות זמינות ותקינות של האתר ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים, מכל מין וסוג שהן. המשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.

המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך על כך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.

הסכמה

בעת הרישום לאתר ו/או השימוש בשירותים הנך מסכים למדיניות פרטיות זו. לצורך קבלת השירותים מהמכללה יהיה עליך לספק לנו מידע אישי הרלוונטי לשירות המבוקש. במסירת פרטים אלה, הנך מצהיר כי הפרטים האישיים שמסרת למכללה אמינים ומדויקים, כי הם נמסרים בהסכמתך ומרצונך החופשי וכי אתה מודע שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע, אלא אם צוין אחרת.

איסוף פרטים אישיים

מידע שאתה מספק לנו: במקרים מסוימים נבקש ממך מידע אישי ומזהה כדוגמת: שם מלא, מין, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, ת.ז, מספר טלפון, מצב משפחתי, מס' ילדים, ת. לידה, ארץ לידה, לאום, נגישות וכדו'.

המידע עשוי להישמר במערכות המכללה וישמש את המכללה לצורכי טיפול בפנייה או יצירת קשר עם המועמדים ללימודים, לצורך שיפור השירות המוענק על ידי המכללה וכן לצורך מסירת מידע אודות תכניות ומסלולי למודים, מלגות ופרסים, פעילויות במכללה או מטעמה, לרבות פעילויות העשרה, תרבות פנאי שירותים והטבות לסטודנטים וכד'.

פרטי תשלום: לצורך השלמת ההרשמה לשירותים וביצוע תשלום, תופנה לדף אינטרנט של צד שלישי בו יהיה עליך להזין פרטי כרטיס אשראי. המכללה לא אוספת ו/או שומרת את פרטי התשלום שלך אלא נעזר בשירותים של סולק חיצוני אשר עומד בדרישות תקן DSS PCI לסליקת כרטיסי אשראי.

מידע שאנחנו אוספים באופן אוטומטי: כאשר אתה עושה שימוש בשירותים, נאסף מידע מהטלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך גישה לשירותים. המידע כולל, בין היתר (אך לא מוגבל):, כתובת IP של המכשיר, מספר זיהוי או מזהה ייחודי של המכשיר, סוג מכשיר, פרטי מיקום גיאוגרפי, פרטי מחשב וחיבור, פרטי רשת למכשירים ניידים, נתונים סטטיסטיים על צפיות בדפים, תעבורה אל האתר וממנה, כתובת URL להפניה, נתוני פרסומות וכן נתוני יומן אינטרנט ופרטים סטנדרטיים אחרים. אנו גם אוספים מידע אנונימי באמצעות קובצי Cookies ומשואות אינטרנט. ראה בהמשך Cookie Policy. המידע שנאסף הוא לצרכי סטטיסטיקה, קידום האתר ושיפור חווית השימוש באתר זו בלבד.

מידע שמתקבל מצדדים שלישיים: המכללה עשויה לקבל מידע אודותיך באמצעות צדדים שלישיים בהם בין היתר, אך לא רק: נותני שירותים, מוסדות חינוך, גופים ציבוריים, וכיו"ב. מובהר בזאת כי האחריות לאימות הנתונים שלך היא של צד ג' בלבד ולמכללה לא תהא כל אחריות משפטית ו/או אחרת בקשר לשמירה ו/או שימוש במידע שגוי ו/או לא מעודכן שהגיע אליה מצדדים שלישיים.

מאגרי מידע

המידע שתמסור למכללה, כמתבקש בהתאם לסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר האינטרנט, ישמרו במאגרי המידע הרשומים של המכללה. אנו נעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.

מידע אישי על אחרים

אם אתה מספק לנו מידע על אדם אחר (למשל בני משפחתך או אחרים), עליך ליידע אותו מראש על כך שתמסור את פרטיו, ולקבל את הסכמתו לשימושים במידע אודותיו בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם אתה מסכים בשמו של אדם אחר לקבלת פרסומות (ראה להלן), עליך גם לוודא מראש שהוא מסכים לכך.

שימוש במידע

המכללה אוספת את המידע המפורט לעיל על מנת לספק לך את השימוש והשירותים באתר וכדי לסייע בהתאמה אישית ושיפור החוויה שלך באתר. המכללה תעשה שימוש בפרטים האישיים שלך בהתאם למסמך זה, לצורך דיוור ישיר, להציע לך הרצאות, כנסים וימי עיון, לרשום אותך ולהעניק לך את השירותים שעשויים לעניין אותך, לאמת את זהותך, לשפר את חווית השימוש שלך באתר, למדוד את הביצועים של האתר ולשפר את התוכן והעיצוב שלו וכיו"ב.

העברת מידע לצדדים שלישיים:

המכללה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך במסגרת השירותים (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא בהסכמתך ו/או במקרים המפורטים להלן:

 1. על פי דרישתך ו/או בהסכמתך המפורשת.
 2. לצורך מתן השירותים – אנו מספקים מידע אישי לגופים הקשורים אלינו או לגורמים אחרים שאנו נותנים בהם אמון כדי שיסייעו לנו במתן השירותים, לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו, תוך שימוש בכל האמצעים ההולמים לשמירה על סודיות ואבטחה. למשל – לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים באתר.
 3. מטעמים משפטיים –
  1. במקרה שהמשתמש יפר את תנאי השימוש באתר לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש הייעודיים ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות תנאי השימוש הייעודיים ו/או להוראות כל דין;
  2. אם יתקבל בידי המכללה צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  3. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בינך לבין המכללה;
  4. בכל מקרה שבו המכללה תהיה סבורה שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך/לרכושך או לגופו/לרכושו של צד ג';
  בכל מקרה בו המכללה תעמוד בפני איום לנקיטת צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) כנגדו, בגין פעולות שנעשו על ידך באתר;
  6. אם תתקבל אצל המכללה טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה המכללה רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי;
  7. בכל מקרה בו מסירת המידע נחוצה כדי להיענות לדרישת בית משפט ו/או ערכאה שיפוטית אחרת ו/או דרישות חוק אחרות, או להקים או לממש את זכויותינו החוקיות וכן לאכוף אותן על פי תנאי השימוש של האתר, למניעת פעילויות כוזבות ובלתי חוקיות, להגן על המכללה נגד תביעות ולשמור ולהגן על הזכויות, הנכסים או הבטיחות של המשתמשים שלנו, הציבור או המכללה.
 4. במקרה בו העבירה ו/או המחתה המכללה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 5. באופן אנונימי – אנו עשויים לשתף מידע אנונימי, שאינו מאפשר זיהוי אישי, עם כלל הציבור ועם שותפים שלנו – כגון שותפים עסקיים, מפרסמים, מפתחים או בעלי זכויות, לצרכי מחקר ו/או סטטיסטיקה ו/או שיפור השירותים וכיו"ב.

אבטחת מידע

המכללה מיישמת באתר מערכות לאבטחת מידע. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהן בטחון מוחלט. אם יש לך חששות בנוגע למידע מסוים, הימנע מלהעביר מידע זה באמצעות האינטרנט.

הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי המכללה, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר ו/או על האתר והמידע שבהם או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

באמצעות אתר האינטרנט ניתן להיכנס למידע אישי במערכות שונות של המכללה באמצעות שם משתמש וסיסמה. במקרים אלה עליך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על המכשיר שלך המשמש לקבלת השירותים כדי לשמור ולהגן על המידע שלך לפי המלצותינו כדלקמן:

 • הגדרת אמצעי הזדהות למכשיר, כגון: סיסמה בעלת 7 תווים לכל הפחות, טביעת אצבע, תבנית וכיו"ב.
 • נעילה אוטומטית של המכשיר לאחר 5 דקות של אי פעילות.
 • התקנת אנטי וירוס.
 • יישום עדכוני אבטחת מידע לפי הנחיות יצרן.
 • אנו אף ממליצים לא לגלות ו/או למסור את הסיסמא החד פעמית שתקבל מהמכללה לאף גורם.
 • תהיה באפשרותך לבחור באפשרות התחברות אוטומטית ("זכור אותי") באמצעות מתן הוראת זיכרון למערכת לשמור את פרטי ההתחברות שלך.
 • לתשומת ליבך, כי אם אינך מתנתק מהאתר ו/או מכשיר הנייד שלך לא אותחל, ניתן יהיה להיכנס לאתר מבלי להזין שוב את פרטי החשבון שלך גם במקרה וכרטיס ה-SIM יוחלף. לכן, במידה והנך מעביר את מכשיר הנייד שלך לאדם אחר, גם אם אותו אדם משתמש בכרטיס SIM שונה, אנא וודא את התנתקותך מהאתר או אתחל את המכשיר לפני מסירתו.
  אינך רשאי לאפשר לגורם אחר לבצע שימוש בחשבונך. הנך נדרש לדווח למכללה על כל שימוש לא מורשה בחשבון שלך על מנת שנוכל לנקוט בצעדים המתאימים באמצעות פורטל התמיכה באתר בכתובת https://portal.beitberl.ac.il או באמצעות כתובת דוא"ל webmaster@beitberl.ac.il.

שיווק והסכמה בדבר קבלת דברי פרסומת

לא נמכור או נשכיר את פרטייך האישיים לצד שלישי כלשהו לצרכיו השיווקיים, ללא הסכמתך המפורשת. המכללה עשויה לשלוח לך פניות בדיוור ישיר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

תוכל לבטל דיוור זה בכל עת באמצעות כניסה ללינק המופיע בתחתית הדואר האלקטרוני שתקבל מאתנו המכיל פרסומים אלה או באמצעות משלוח הודעה לכתובת דוא"ל webmaster@beitberl.ac.il.

אתרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים או משאבי אינטרנט אחרים. כאשר תקליקו על אחד מקישורים אלה תתחברו לאתר או משאב אינטרנט אחר, אשר עלול לאסוף מידע אודותיכם מרצונכם או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות. המכללה אינה אחראית, אינה נושאת באחריות ואינה שולטת באתרים או במשאבים האחרים או באיסוף המידע האישי שנעשה בהם, בשימוש בו או בגילויו. עליכם לבדוק את מדיניות הפרטיות באתרים אלה ובמשאבי האינטרנט האחרים, כדי להבין כיצד הם אוספים מידע ומשתמשים בו.

כמו כן, האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט משניים הנמצאים תחת הדומיין הראשי של האתר (כגון יחידות המכללה, פקולטות וכדו'). על מנת לקבל מידע אודות אופן איסוף והשימוש במידע שלך באתרים אלה, אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אתרים אלה ו/או לפנות ישירות ליחידה הרלוונטית לקבל מידע כאמור.

זכות העיון במידע ותיקונו

הנך זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של המכללה, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת webmaster@beitberl.ac.il. אנחנו נשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ונאפשר לעיין במידע אודותייך לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.

תיקון מידע ומחיקתו

הנך זכאי, לאחר שעיינת במידע אודותיך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת webmaster@beitberl.ac.il. אנחנו נשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.

COOKIE POLICY

כמו אתרים רבים, המכללה משתמשת ב-Cookies לצורך איסוף מידע אנונימי אודותיך. Cookie הוא קובץ מידע קטן שאנחנו מעבירים למחשב או למכשיר הסלולרי שלך למטרות שמירת תיעוד אודות אופן השימוש שלך באתר. בעת כניסתך לאתר, אנחנו עשויים למקם קבצים אלה במחשב או במכשיר שלך. אנו משתמשים בטכנולוגיה זו כדי לזהות אותך כלקוח, להתאים אישית שירותים, תוכן ופרסומות של המכללה, למדוד את האפקטיביות של פעולות לקידום מכירות, לעזור לוודא שאבטחת החשבון שלך נשמרת ולמזער סיכונים ולמנוע הונאות.

אתה חופשי לסרב לקבל את קובצי ה-Cookie שלנו אם הדפדפן או הרחבת הדפדפן שלך מאפשרים זאת, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך באתר האינטרנט.

עדכון מדיניות הפרטיות

המכללה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות בכל זמן נתון על ידי פרסום גרסה מעודכנת באתר. המשך השימוש שלך באתר לאחר עשרת הימים יחשב כהסכמתך לשינויים שבוצעו. במקרה של עדכון מדיניות הפרטיות, אנחנו נעדכן את "תאריך עדכון" בראש המסמך. באחריותך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותאריך העדכון שלה מעת לעת. בכל מקרה בו נבצע שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, נעדכן על כך באמצעות פרסום באתר האינטרנט במקום בולט ו/או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת המעודכנת במערכות המכללה.

צור קשר

הנך מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעות אמצעי התקשורת המפורסמים באתר. הנך מוזמן ליצור אתנו קשר בכל שאלה או בעיה הקשורה באתר ו/או במדיניות הפרטיות ו/או בתקנון של המכללה, בכתובת webmaster@beitberl.ac.il.

 

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על "אני מסכים", אתה מסכים לשימוש בעוגיות.