כניסה

ציטוט בתוך הטקסט - APA 7

נושאים

 • כללי ציטוט נפוצים

 • פרסום שיש לו מחבר אחד

 • פרסום שיש לו 2 מחברים

 • פרסום שיש לו 3 מחברים ויותר

 • צטוט מקור באנגלית בתוך טקטס בעברית

 • ציטוט ממקור שני

 • סוגים של פרסומים

 • סוגים של ציטוטים בתוך הטקסט

 • שימוש בזמנים בציטוט בתוך הטקסט

 • התאמה בין ציטוט בתוך הטקסט לרשימה הביבליוגרפית

------------------------------------

כללי ציטוט נפוצים


מספר המחברים
​ציטוט בתוך הטקסט (סוגריים)
​ציטוט בתוך הטקסט
​מחבר אחד
(​אברמסון, 2021)
אברמסון (2021)
​2 מחברים
(​הונינג והכט, 2019)
​הונינג והכט (2019)
​3 מחברים ויותר
(​מרום ואחרים, 2020)
​מרום ואחרים (2020)


Narrative citation
Parenthetical citations
Author type
​Kohut (2018)
(​Kohut, 2018)
​One authors
Bresler and Kapitan (2020)
​(Bresler & Kapitan, 2020)
​Two authors
​​Ogden et al. (2021)
​(Ogden et al., 2021)
​Three of more authors
------------------------------------

פרסום שיש לו מחבר אחד

ברשימה הביבליוגרפית:

גוברין, ע' (2019). ספת התרבות: פסיכואנליזה במרחבי הספרות, הפילוסופיה והחברה. רסלינג.

או:

גוברין, ע' (2019). ספת התרבות: פסיכואנליזה במרחבי הספרות, הפילוסופיה והחברה. רסלינג.


ציטוט בתוך הטקסט: מחבר אחד

(גוברין, 2019)

גוברין (2019)

הסבר:
 • אפשרות א: ציטוט בסוגריים  - יכול להופיע באמצע המשפט או בסופו.
(גוברין, 2019)

דוגמה:
הפסיכואנליזה על-פי פרויד ... (גוברין, 2019)

 • אפשרות ב: ציטוט נרטיבי - כחלק מהמשפט בטקסט.
גוברין (2019) ...

דוגמה:
גוברין (2019) טען כי הפסיכואנליזה על-פי פרויד ...
--------------------
Stoneman, R. (2008). Alexander the Great: A life in legend. Yale University Press.

Parenthetical citations:
(Stoneman, 2008)

Stoneman (2008) explaind ...

Narrative citation
Stoneman (2008)

... (Stoneman, 2008)
------------------------------------

פרסום שיש לו 2 מחברים:

הפרסום ברשימה הבילביוגרפית:

מיני, מ' ושגיא, נ' (2018). יזמות וחינוך. מאגנס
או:
ימיני, מ' ושגיא, נ' (2018). יזמות וחינוך. מאגנס.


ציטוט בתוך הטקטס:

(ימיני ושגיא, 2018)

ימיני ושגיא (2018)

אפשרות א: ציטוט בסוגריים  - יכול להופיע באמצע המשפט או בסופו: 

(ימיני ושגיא, 2018)
דוגמה:
יזמות במסגרות חינוכיות ... (ימיני ושגיא, 2018)

אפשרות ב: ציטוט נרטיבי - כחלק מהמשפט בטקסט:

ימיני ושגיא (2018)

דוגמה:
ימיני ושגיא (2018) הדגישו במחקרם כי יזמות במוסדות חינוך ...


-------------------

באנגלית: ציטוט בתוך הטקסט - 2 מחברים

Deci, J. K. , & Ryan, R. M. (2021). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. Plenum.

Parenthetical citations: &
(Deci & Ryan, 2021).

Narrative citation: and
Deci and Ryan (2021) 

This evidence was also shared in other source (Deci & Ryan, 2021) ...
Deci and Ryan (2021)  shared these evidences (2019) ... 
--------------------------------

פרסום שיש לו 3 מחברים ויותר

רשימה הביבליוגרפית:

איזיקוביץ, צ', קורן, ח' וזריהן-ויזמן, א' (2016). על הסליחה הבין-אישית. רסלינג.
או:

איזיקוביץ, צ', קורן, ח' וזריהן-ויזמן, א' (2016). על הסליחה הבין-אישית. רסלינג.


ציטוט בתוך הטקטס:

הציטוט בתוך הטקסט : המחבר הראשון בלבד ואחרים

עבור המחברים הנוספים:
 • בעברית: שם המחבר הראשון ואחרים
 • באנגלית: Author Name, et. al

(איזיקוביץואחרים  2016)

איזיקוביץ ואחרים ( 2016)

צטוט מקור באנגלית בתוך טקטס בעברית


Heydon, J. (2021). Visibility and Control : Cameras and Certainty in Governing. Lexington Books.

היידון (Heydon, 2021)

 (Heydon, 2021)


היידון (Heydon, 2021) טען כי האלמנטים התיאורטיים של פיקוח ממשלתי...

האלמנטים התיאורטים של פיקוח ממשלתי ....  (Heydon, 2021)


:פרסום בתרגום
(מגרמנית לאנגלית)
Freud, S. (1999). The  interpretation of dreams (J. Crick, Trans)(Original work published 1899)

פרויד (Freud, 1899/1999)
(Freud, 1899/1999)

פרויד (Freud, 1899/1999) טען כי כל חומר שממנו מורכב החלום נובע ממה שהתרחש בחיינו ...
או:
הטענה כי כל חומר שממנו מורכב החלום נובע ממה שהתרחש בחיינו (Freud, 1899/1999) מחזקת את ...


צטוט ממקור שני

הגדרה: ציטוט פרסום של מחבר א' בעקיפין, כפי שצוטט בפרסום של מחבר ב'. 

כללים: 

 • עדיפות לצטט ישירות מפרסום של מחבר א' (כולל פרסומים באנגלית)
 • מומלץ לצטט ממקור שני במקרה שהפרסום אינו נגיש (נדיר, שפות זרות אחרות, שפות עתיקות וכו')


-----------
דוגמה א:

פרסום א: ויניקוט, ד"ו (1995). הכל מתחיל בבית. דביר.

פרסום ב: פלגי-הקר, ע' (2006).מאי מהות לאימהות. עם עובד.


 • ציטוט בתוך הטקסט:

ויניקוט (1995, כפי שצוטט אצל פלגי-הקר, 2006) 

 • ברשימה הביבליוגרפית:

פלגי-הקר, ע' (2006).מאי מהות לאימהות. עם עובד.

 • דוגמאות:

ויניקוט (1995, כפי שצוטט אצל פלגי-הקר, 2006) נוטה לראות בתחושה האימהית תהליך טבעי  ...

או:

הנטייה היא לראות בתחושה האימהית תהליך טבעי (ויניקוט, 1995, כפי שצוטט אצל פלגי-הקר, 2006) ...

-----------

דוגמה ב:

פרסום א: Stern, D. N. (1997). The first relationship. Infant and mother. Harvard University Press

פרסום ב: אוגדן, ת"ה (2003). מצע הנפש. תולעת ספרים.


 • ציטוט בתוך הטקסט:

סטרן (Stern, 1977 כפי שצוטט אצל אוגדן, 2003).

 • ברשימה הביבליוגרפית:
אוגדן, ת"ה (2003). מצע הנפש. תולעת ספרים.

 • דוגמאות:
סטרן (Stern, 1977 כפי שצוטט אצל אוגדן, 2003) מצא כי ..

... כפי שנמצא (Stern, 1977 כפי שצוטט אצל אוגדן, 2003) ...


Klein (1953, as cited in Ogden, 2005) found …

… as was found (Klein , 1953, as cited in Ogden, 2005)... 

-----------
דוגמה ג:

יש להוסיף מספר עמוד כאשר יש ציטוט ישיר במרכאות.

סטרן (Stern, 1977 כפי שצוטט אצל אוגדן, 2003, עמ' 45) מציין כי  "ההתעיינות המיוחדת של התינוק בפנים האנושיים נסמכת על בסיס ביולוגי ..."

או:

סטרן (Stern, 1977 כפי שצוטט אצל אוגדן, 2003) מציין כי  "ההתעיינות המיוחדת של התינוק בפנים האנושיים נסמכת על בסיס ביולוגי ..." (עמ' 45).


 • ברשימה הביבליוגרפית:
אוגדן, ת"ה (2003). מצע הנפש. תולעת ספרים.
----------------------------

סוגים של פרסומים


מקור ראשוני - 
מסמך מקורי - מידע ראשוני  (יומנים, תעודות היסטוריות, נאומים, יצירה אמנותית, ראיונות ועוד).

מקור ראשי  -   (primary)
 צטוט מפרסום של מחבר/ים שקראת וצוטט בטקסט של העבודה שלך.

מקור משני 
ציטוט של פרסום בדרך עקיפה, כפי שצוטט בפרסום אחר.

----------------------------------
סוגים של ציטוטים בתוך הטקסט:

1. אזכור - פרפרזה על הטקטס של המקור
שם משפחה של המחבר, שנה

א. ציטוט המקור בסוגריים: יופיע בתוך המשפט - או בסופו
דוגמה:

ב.  ציטוט נרטיבי של המקור:  שם מחבר המקור הוא חלק מהטקסט
שם משפחה של המחבר - לאחריו (שנת הפרסום)


2. ציטוט ישיר מתוך המקור
יש לרשום במרכאות. מעל 40 מילים יש לערוך הזחה מ-2 צדדים.
שם משפחה של המחבר, שנה, עמודים

----------------------------------
שימוש בזמנים

בעברית - יש להשתמש בלשון עבר:

 • אהרוני (2020) טענה (ולא "טוענת")

 • הוניג ואחרים (2019) טענו (ולא "טוענים")

 • יצחקי (2010) הסביר (ולא "מסביר")

 • המחקר הראה (ולא "מראה")

  באנגלית:

Past tense (e.g., "Stoneman showed") 

or present perfect tense (e.g., "Stoneman has showed ; "researchers have shown")
-----------------------------------


התאמה בין ציטוט בתוך הטקטס לרשימה הביבליוגרפית

 • כל פרסום שצוטט  בתוך הטקסט חייב להופיע ברשימה הביבליוגרפית.

 • אין להוסיף פרסום ברשימה הביבליוגרפית שאינו מופיע כציטוט בתוך הטקסט.

 • ציטוט בתוך הטקטס זהה לכל סוגי הפרסומים המופיעים ברשימה הביבליוגרפיה: ספר, מאמר, דף אינטרנט וכו'

 • סוגי פרסומים המופעים בתוך הטקטס ואין להוסיף לרשימה הביבליוגרפית: אתר אינטרט שלם, תקשורת אישית (ראיון, מייל ועוד).

דוגמה:
רשימה ביבליוגרפית:

Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2019). Trends in global higher education: Tracking an 

academic revolution. Brill.

פרסום בתוך הטקסט - 3 מחברים ויותר

(Altbach, et al., 2019)

Altbach et al. (2019)


דוגמאות

One to the most visible aspects of globalization is students mobility (Altbach, et al., 2019)

.
Altbach et al. (2019) found that one to the most visible aspects of globalization is students mobility.

---------------------------------המדריך נערך על-ידי מיכל כהנא ופרופ' נועה אהרוני - על פי מהדורה APA 7 משנת 2020

michalk@beitberl.ac.il

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American psychological association (7th ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000165-000

עדכון:  2022סוגי ציטוטים

1. אזכור - פרפרזה על הטקטס של המקור
שם משפחה של המחבר, שנה

א. ציטוט המקור בסוגריים: יופיע בתוך המשפט - או בסופו
דוגמה:

ב.  ציטוט נרטיבי של המקור:  שם מחבר המקור הוא חלק מהטקסט
שם משפחה של המחבר - לאחריו (שנת הפרסום)


2. ציטוט ישיר מתוך המקור
יש לרשום במרכאות. מעל 40 מילים יש לערוך הזחה מ-2 צדדים.
שם משפחה של המחבר, שנה, עמודים


שימוש בזמנים

בעברית - יש להשתמש בלשון עבר:

 • אהרוני (2020) טענה (ולא "טוענת")

 • הוניג ואחרים (2019) טענו (ולא "טוענים")

 • יצחקי (2010) הסביר (ולא "מסביר")

 • המחקר הראה (ולא "מראה")

  באנגלית:

Past tense (e.g., "Stoneman showed") 

or present perfect tense (e.g., "Stoneman has showed ; "researchers have shown")

--------------------------------

התאמה בין ציטוט בתוך הטקטס לרשימה הביבליוגרפית

 • כל פרסום שצוטט  בתוך הטקסט חייב להופיע ברשימה הביבליוגרפית.

 • אין להוסיף פרסום ברשימה הביבליוגרפית שאינו מופיע כציטוט בתוך הטקסט.

 • ציטוט בתוך הטקטס זהה לכל סוגי הפרסומים המופיעים ברשימה הביבליוגרפיה: ספר, מאמר, דף אינטרנט וכו'

 • סוגי פרסומים המופעים בתוך הטקטס ואין להוסיף לרשימה הביבליוגרפית: אתר אינטרט שלם, תקשורת אישית (ראיון, מייל ועוד).

דוגמה:
רשימה ביבליוגרפית:

Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2019). Trends in global higher education: Tracking an 

academic revolution. Brill.

פרסום בתוך הטקסט - 3 מחברים ויותר

(Altbach, et al., 2019)

Altbach et al. (2019)


דוגמאות

One to the most visible aspects of globalization is students mobility (Altbach, et al., 2019)

.
Altbach et al. (2019) found that one to the most visible aspects of globalization is students mobility.

---------------------------------המדריך נערך על-ידי מיכל כהנא ופרופ' נועה אהרוני - על פי מהדורה APA 7 משנת 2020

michalk@beitberl@ac.il


American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American psychological association (7th ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000165-000

עדכון:  2021

 
תודה, הבקשה נשלחה.
מתעניינים בלימודים?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.